For ny beboer

Vi fra bestyrelsen byder dig velkommen til E/F Dommervænget

Her under finder du praktiske råd og info, som er nyttigt, at vide, når man lige et flyttet ind. Vi håber du bliver glade for at bo her og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen.

Kontaktinfo findes her på hjemmesiden.

Postkasse

Til hver lejlighed hører en postkasse i indgangspartiet. Foreningen lægger vægt på, at postkasserne fremtræder ensartet, og derfor bedes I gå ind på vores hjemmeside og bestille en ny navnestrimmel – dette er ikke ordnet i forvejen, da foreningen ikke kan vide, hvad de enkelte beboere vil have skrevet på deres postkasse.

I venstre side her på hjemmesiden er der en menu, hvor man vælger “Navnestrimmel til postkasse”. Derefter der en formular, hvor man bestiller sin nye navnestrimmel. Den bliver så leveret i løbet af kort tid.

Hvis hjemmesiden ikke virker, har vores gårdmand kontor i Dommervænget 4E kld. Her har han en dymo/strimmelmaskine. Han kan være behjælpelig med at fremstille jeres nye navnestrimmel til postkassen.

Der hører to postkasse-nøgler med til lejligheden. Hvis man har behov for flere, må man selv få lavet kopier. I kan overveje at udskifte låsen i postkassen, så den svarer til låsen i hoveddøren – så er der en mindre nøgle at bære rundt på.

Hjemmesiden

Ejerlejlighedsforeningen har en hjemmeside (www.efdv.org), hvor forskellige oplysninger er tilgængelige, f.eks. referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter osv. På denne er der også et link til en kontakt formular, hvor man kan lave en henvendelse til bestyrelsen. Hvis I ikke hører noget, så skriv til et bestyrelsesformanden pr. mail.

Nøgler

Ved overtagelsen af lejligheden skulle I have modtaget nøgler til lejlighedens hoveddør, postkasse og pulterrum. Desuden skulle I have modtaget kældernøgle(r). Kældernøgler er systemnøgler, og de gælder til alle kælderdøre i den blok, som I bor i. Hvis I har brug for flere kældernøgler, kan I bestille dem hos administrator.

Hoveddør

De originale hoveddøre til lejlighederne er med brevsprække. Disse bruges ikke mere af postvæsenet efter opsætning af postkasserne i stueetagen. Hvis man har en original dør og gerne vil udskifte navnet på brevsprækken, kan man henvende sig til gårdmanden og låne hans dymo og få lavet en navnestrimmel.

Nogle beboere har ønsket en ny hoveddør, der er mere indbrudssikker end den originale – og uden brevsprække. Hvis man udskifter sin hoveddør, skal den nye for at bevare det ensartede præg have samme udseende som de eksisterende.

Kælderrum

Der hører et pulterrum med til hver lejlighed, og en eventuel nøgle til dette, skulle være udleveret af sælger ved overdragelsen. Herudover råder foreningen over et antal større kælderrum, som udlejes til beboerne af administrator. Der er en kontakt formular på efdv.org, hvis man ønsker at blive skrevet på venteliste til et kælderrum.

Haver

Dem, som har stuelejligheder, har mulighed for at leje det stykke jord, der er uden for deres lejlighed. Det kræver bestyrelsens tilladelse og at man etablerer haven jf. Husorden for Haver. Man kan kontakte bestyrelsen via hjemmesiden efdv.org.

Trappevask

Der bliver vasket trapper en gang om ugen i vinterhalvåret (Uge 42-17), og hver anden uge i sommerhalvåret (Uge 18-41). Trapperne i Blok 4, 6 og 8 vaskes om mandagen, mens det for Blok 10, 12 og 14 sker om tirsdagen.

Man bedes fjerne måtte o.lign. i opgangen, så trappevaskeren kan komme til. Hvis man har barnevogn stående i opgangen, bedes man også fjerne den (kan placeres i det dertil indrettede barnevognsrum i opgang D) – ellers må man selv sørge for at vaske det område, som barnevognen står på, så de fælles arealer bliver holdt pæne og rene.

AFFALD

Alt affald skal sorteres. For enden af hver blok er der et containerområde. Her er opstillet containere for madaffald, restaffald, papir/karton, metal og glas. Der er en lille beholder til batterier. Hvis I er i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, kan du se mere her på kommunens hjemmeside: https://roskilde.dk/sites/default/files/sorteringsvejledning_etape4.pdf.

Foreningen har ud for Blok 12 etableret en plads til grønt affald. På denne plads må der kun henstilles affald, som er komposterbart – man må altså ikke henstille urtepotter, plastsække eller andet ikke-grønt affald. Altså med andre ord området er ikke til stor skrald. Området bruges af vores gartnere og vi får ekstra regninger, hver gang der står andet end grønt affald.

Hvis man har affald, som ikke hører til de ovennævnte steder, må man selv sørge for at få det bortskaffet, f.eks. ved at køre det til genbrugsstationen KARA. Vi skal understrege, at hvis ikke reglerne overholdes, skal vi betale store bøder.

Parkering
Til hver lejlighed hører én parkeringstilladelse. Du får mere info sammen med velkomstbrevet fra bestyrelsen, når du flytter ind. Ved oprettelse af elektronisk parkeringstilladelse, er det lettest at downloade en app, hvor man skriver ‘mitcp’ i enten App Store eller i Google Play. Det virker meget bedre.

mitcp

I området gælder den regel, at man kun må parkere i de markerede båse – dette fremgår af skilte ved indkørslerne til området. Alle beboere opfordres til at overholde denne regel, samt sørge for, at deres gæster også gør det. For det første medfører ulovligt parkerede biler, at sigtbarheden mindskes, hvilket er til fare for ikke mindst vores børn. For det andet er en stor del af områderne uden om boligblokkene ”flugtvej”, og det skal derfor være muligt for udrykningskøretøjer at komme uhindret frem. Det er kommunen, der uddeler parkeringsbøder i området, så man ringer til dem om parkeringsbøder. Hvis man føler, at man mangler parkering, kan man leje en garage.

Hvis du har el-bil, så forefindes der laderstation på p-pladsen ved blok 14. Se nedenfor, hvordan du gør med en app til din smartphone.

Garager

Foreningen råder over et antal garager, som kan lejes af beboerne. Hvis man ønsker at leje en garage, skal man henvende sig til administrator.

Administrator

Foreningens administrator er REAL Administration, Jernbanegade 58, 4000 Roskilde, http://www.realadmin.dk , Tlf. 46 35 18 43, kontaktperson: Anja Pettersson. E-post: info@realadmin.dk.

Husorden

Bebyggelsen har en husorden, som udtrykker, hvad beboerne gennem tiden har fundet frem til af regler for godt og hensynsfuldt naboskab. Den gældende husorden er ophængt i alle opgange og bedes overholdes. Link til husorden.

Vaskeri

Der er et vaskeri med vaskemaskine og tørretumbler i hver blok. Hver lejlighed har fået udleveret en vaskebrik til vaskeriet.

Hvis den ikke er aktiveret og man ikke har aktiveringskoden, så kan man kontakte administrator.

I vaskerierne er der en tavle, hvor man kan reservere maskinerne. De må maksimalt reserveres for en periode af 3 timer.

Til hver blok er knyttet en tørregård, som man også kan benytte, og hvor kældernøglen passer til hængelåsen. Der er ligeledes en tørrekælder i hver blok.

Hvis man har problemer med vaskeriet, så kan man kontakte gårdmanden.

Gårdmand


Det firma, som udfører viceværtopgaver for foreningen, har ansat en gårdmand (Lars Nielsen) til at udføre de fleste af opgaverne. Gårdmanden er som regel i området kl. 06.00 – 14.00, om fredagen dog kun til kl. 13.00. Han kan træffes på mobil 20 25 00 26, og har desuden en postkasse i kælderskakten ved 4 E.

Bebyggelsen

Bebyggelsen Dommervænget 4-32 fremtræder som én bebyggelse, men består faktisk af to forskellige selvstændige foreninger. Vores ejerlejlighedsforening omfatter blokkene 4-14, mens de øvrige blokke tilhører Andelsboligforeningen Dommervænget.

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN

”Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14, 4000 Roskilde” omfatter alle ejerne af lejligheder der, og varetager deres interesser. Foreningen står for alt, hvad der er fælles, dvs. alt, hvad der ikke tilhører den enkelte lejlighed. Det er således gennem foreningen, at den fælles drift (fjernvarme, vand, kloakker, affaldshåndtering, trappevask, m.v.) håndteres. De enkelte lejlighedsejere betaler via administrator et månedligt bidrag til foreningen til den fælles drift.

Velkommen til og vi håber du vil nyde at bo her 🙂

Bestyrelsen