Haveregler

Husorden for haver i Dommervænget 4 – 14.

Etablering.

Ejere af stuelejligheder i blok 4 E og i A-opgangene i blok 6 til 14 har ret til at leje en del af foreningens jord med henblik på at oprette haver ud for egen stuelejlighed. Havens bredde målt ud fra bygningens ydermur og til indhegningens ydre side må ikke overstige 3 meter. Haven må omkranses af en hæk eller et rækværk af træ, som beboeren selv skal holde velpasset til enhver tid. Højden på hæk eller rækværk må ikke overstige 1,60 meter målt fra jordhøjde.

Indhegningen skal give mulighed for såvel ejer/lejer samt ovenfor boende at benytte arealet som flugtvej i tilfælde af fx brand. Dette betyder, at der altid skal være mulighed for at forlade haven ud til terræn – fx gennem en ikke-aflåst låge.

Eventuelle træer eller beplantninger i haverne må ikke være til gene for naboer og overbeboere, eller til skade for bygningens vinduer eller murværk samt græsplænens almindelige vedligeholdelse.

Godkendelse.

Ejeren skal rette henvendelse til Bestyrelsen for at opnå tilladelse til oprettelse af en ny have.

I denne henvendelse skal ejeren beskrive, hvorledes haven ønskes udformet, indhegnet og beplantet. Udformningen af haven skal medvirke til, at den samlede bebyggelse fremtræder som et samlet hele.

Ejeren må ikke igangsætte etablering af haven før skriftlig godkendelse fra bestyrelsen og kontrakt foreligger.

Vedligeholdelse/opsigelse.

Ejeren er pligtig til at holde haven pænt vedligeholdt til enhver tid. Såfremt Bestyrelsen ikke er tilfreds med denne vedligeholdelse, kan bestyrelsen til enhver tid kræve, at haven fjernes og græs genetableres for ejerens regning.

Der skal ved etablering indbetales et depositum på 2.000,- kr. til evt. dækning af udgifter ved genetablering af græs.

Såfremt ejeren selv ønsker haven nedlagt, skal denne fjernes, og der skal sås græs. Alle udgifter i forbindelse med dette arbejde skal betales af ejeren.

Ændringer i eksisterende haver.

Ved ændringer i eksisterende havers indhegning f.eks. fra hæk til træværk skal ejeren indhente Bestyrelsens godkendelse før igangsættelse.

Fraflytning/salg.

Ved fraflytning/salg af en lejlighed skal ejeren gøre den nye ejer opmærksom på ovenstående regler, og der skal udfærdiges ny kontrakt med fremtidig ejer.
Ønsker fremtidig ejer ikke en have, genetableres området med græs for ejers regning. Lejemålet kan ikke gøres til genstand for handel.

Betaling/leje.

Der betales en månedlig haveleje til ejerforeningen. Havelejen udgør 180,- kr. lejen indexreguleres.

Bestyrelsen

21.06. 2011