Haveregler

Haveregler i Dommervænget 4 – 14.

Etablering

Ejere af stuelejligheder i Blok-4 til Blok-14 har ret til at leje en del af foreningens jord med henblik på at oprette have ud for egen stuelejlighed. Havens bredde målt ud fra bygningens ydermur og til indhegningens ydre side må ikke overstige 3 meter. Haven må omkranses af en hæk eller rækværk af træ, som beboeren selv skal holde velpasset til enhver tid.
Højden på hæk eller rækværk må ikke overstige 160 cm målt fra jordhøjde, dog kan der ind til nabo/nabohave, tillades 180 cm målt fra jordhøjde.
Indhegningen skal give mulighed for såvel ejer/lejer samt ovenfor boende at benytte haven som flugtvej i tilfælde af brand. Dette betyder, at der altid skal være mulighed for at forlade haven ud til terræn – for eksempel gennem en ikke aflåst låge.
Eventuelle træer eller beplantning i haverne må ikke være til gene for naboer og overbeboere, eller til skade for bygningernes vinduer eller murværk samt græsplænernes almindelige vedligeholdelse.

Godkendelse

Ejeren skal rette henvendelse til Bestyrelsen for at opnå tilladelse til oprettelse af en ny have.
I denne henvendelse skal ejeren beskrive, hvorledes haven ønskes udformet, indhegnet og beplantet. Bemærk, at eventuelle kloakdæksler ikke må tildækkes!
Udformningen af haven skal medvirke til, at den samlede bebyggelse fremtræder som et samlet hele.
Ejeren må ikke igangsætte etablering af haven før skriftlig godkendelse fra Bestyrelsen og Kontrakt om Haveleje foreligger!
For ejerlejligheder, hvor der skal etableres hul i altanmur og trappenedgang ned til jordniveau, gives der kun tilladelse til dette, hvis der samtidigt oprettes Kontrakt om Haveleje, og at haven indrettes som ovenfor anført under etablering.

Vedligeholdelse/opsigelse

Ejeren er pligtig til at holde haven pænt vedligeholdt til enhver tid. Såfremt Bestyrelsen ikke er tilfreds med denne vedligeholdelse og såfremt Havereglerne ikke overholdes, kan Bestyrelsen til enhver tid kræve, at havens indretning fjernes, og græs genetableres for ejerens regning.
Ved oprettelse af Kontrakt om Haveleje indbetales et depositum på 2.000,- kr. til evt. dækning af udgifter ved eventuel genetablering af græs, såfremt lejeren af haven ikke selv sørger for dette, samt et gebyr til Administrator på 500,- kr. for oprettelse af kontrakten.
Såfremt ejeren selv ønsker haven nedlagt, skal hele indretningen af haven fjernes, og der skal sås græs. Alle udgifter i forbindelse med dette arbejder betales af ejeren.

Ændringer i eksisterende haver

Ved ændringer i eksisterende havers indhegning f.eks. fra hæk til træværk skal ejeren indhente Bestyrelsens godkendelse før igangsættelse.

Dispensationer.

For de lejere af haver, der har modtaget dispensation fra reglerne om etablering af have skal gælde, at disse eventuelle dispensationer kun er gældende for den pågældende indgåede Kontrakt om Haveleje. Sker der ændringer i havens indhegning, samt ved eventuelt salg, bortfalder de tildelte dispensationer.

Fraflytning/salg

Ved fraflytning/salg af en lejlighed skal ejeren gøre den nye ejer opmærksom ovenstående regler, samt at der skal udfærdiges en ny Kontrakt om Haveleje via foreningens Administrator, såfremt den nye ejer ønsker at ”overtage” havelejen.
Ønsker den nye ejer ikke at der fortsættes med haveleje, fjernes indretningen og området genetableres med græs for ejers regning. Lejemålet kan ikke gøres til genstand for handel!
Ejeren kan dog i forbindelse med en eventuel salgsopstilling gøre opmærksom på, at der er en Kontrakt om Haveleje, samt at den nye ejer har mulighed for, at tegne en ny Kontrakt om Haveleje via foreningens Administrator.

Betaling/leje

Der betales en månedlige haveleje til ejerlejlighedsforeningen. Havelejen opkræves via foreningens Administrator, og udgør for tiden ca. 220,- kr. pr. måned.

Bestyrelsen

11 SEP 2019