Husorden

August 2020

E/F Dommervænget

Husorden

AFFALD

Alt husholdningsaffald skal sorteres som angivet i vejledningen fra Roskilde Kommune og

Pakkes i solide lukkede poser. Bemærk, at til MADAFFALD, må der kun anvendes de dertil udleverede lysegrønne affaldsposer! Ved affaldspladserne er endvidere opsat opsamlingsbokse til batterier. Alt andet affald såsom elektronik, hårde hvidevarer, møbler, byggeaffald og kemikalier med mere skal beboeren selv bortskaffe. Grønt affald som afleveres på affaldspladsen ved Blok-14 skal kunne komposteres, hvilket vil sige, at eventuelle affaldssække tages med retur.

 

ALTANER

Der må ikke tørres tøj, opstilles flyttekasser, møbler og lignende, der rager op over altanbrystningens højde. Der må ikke udlægges foder hverken fra altan eller på vores friarealer, da dette tiltrækker skadedyr. Bygningens hvide søjle må ikke males i andre farver end hvid. Murstensvæggene skal fremstå i original stand. Inddækning af altaner må kun finde sted i henhold til de af kommunen godkendte bygningstegninger og først efter henvendelse til kommunens Tekniske Forvaltning. Inden arbejdet med altaninddækningen påbegyndes, skal der rettes henvendelse til Bestyrelsen, med henblik på godkendelse af projektet. Alle altaninddækninger skal være hvidmalede. Ifølge foreningens vedtægter, §-9, stk.3, må der ikke opsættes paraboler på altanerne. Det er forbudt at grille på altanerne, da det kan medføre brandfare og lugtgener for de øvrige beboere. Tæpper, dyner og lignende må ikke hænges på altankanten eller i trappeopgangene. Tæpper, dyner og lignende må ikke luftes/rystes/bankes ud over altankanten eller ud af vinduerne.

 

INDGANGSPARTIER

Cykler, autostole og legetøj må ikke anbringes i indgangspartierne og på trapper, men skal anbringes i cykelstativer og de dertil indrettede kælderrum. Det henstilles, at man benytter den cykelkælder, der hører til den opgang man bor i. I øvrigt må der ikke henstilles ting som hindrer færdsel på trapper, i indgangspartierne og gangarealer, da disse også fungerer som flugtveje og indgangsveje for redningstjenester. Barnevogne, klapvogne, rollatorer kan stilles i indgangspartierne, hvis førnævnte retningslinjer følges, og de ikke er til gene for de øvrige beboere i opgangen. Såfremt de henstillede effekter forhindrer vores trappevask påhviler det ejerne af disse effekter selv at rengøre trapperne og indgangspartierne. Der må ikke ryges på trapper eller i indgangspartier.

 

HOVEDDØR

De enkelte lejligheders hoveddør er en del af lejligheden. Man må derfor godt udskifte sin hoveddør, men den nye dørs udseende og montering skal følge de øvrige døre i opgangen.

 

HUSDYR

Det er tilladt af have husdyr så længe de ikke er til gene for de øvrige beboere. Hunde skal føres i snor og efterladenskaber opsamles i lukkede poser, der kan afleveres i vores opstillede affaldsspande.

 

KØRSEL

Bilkørsel, knallertkørsel og cykling er ikke tilladt på vores gangstier og grønne områder samt ved vores legepladser.

 

PARKERING

Der må kun parkeres inden for de dertil afmærkede områder. Parkering af trailere, campingvogne og lignende er ikke tilladt. Der må ikke parkeres foran garagerne. Garagerne skal altid efterlades lukkede og aflåste. I de områder hvor der udføres P-kontrol henvises til tekst på de opstillede skiltestandere. Der udleveres 1 P-tilladelse pr. lejlighed efter henvendelse herom til Bestyrelsen via vores hjemmeside: www.efdv.org

 

STØJ

Støjende aktiviteter, brug af elektriske maskiner, hamre og lignende må ikke finde sted før

Kl.0800 og ikke efter kl.1900! Radio, TV, musikanlæg med videre skal dæmpes, således at de ikke er til gene for de øvrige beboere.

 

TOILETTER

Vatpinde, bind, engangsklude, bleer og lignende må ikke kastes i toilettet.

 

FÆLLES AREALER

På fællesarealerne må der ikke opsættes bord, grill, parasol, trampolin, badebassin eller lignende af mere permanent karakter – det vil sige, at det opsatte/opstillede skal fjernes igen efter endt brug samme dag. De af foreningen opstillede bænke/borde sæt er til beboernes afbenyttelse og til at sidde på, ikke til luftning af diverse tæpper og lignende. Eventuelle tæpper og lignende der lægges over vores borde/bænkesæt vil blive fjernet af foreningens Gårdmand. Bemærk, at de opstillede borde/bænke sæt ikke er legeredskaber.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter og vores hjemmeside: www.efdv.org

Bestyrelsen