Forsikringsskade

 Forretningsgang i forbindelse med anmeldelse af forsikringsskader.

Hvem anmelder:

 • Ejendomsservice
 • Formand
 • Forsikringsansvarligt bestyrelsesmedlem
 • Skadelidte
 • Ejendomsadministrator

Hvordan:

Administrator kontaktes mundtligt, telefonisk eller pr. mail.

Kontakten skal foretages hurtigst muligt indenfor administrators almindelige åbningstid.

Vurderingen af om der skal foretages anmeldelse skal ske ud fra devisen:
Hellere anmelde en gang for meget end en gang for lidt.

Ved henvendelsen påføres general information:

 • Skadested
 • Skadens omfang og art
 • Tid / dato for skadens start
 • Evt. iværksatte akutte reparationer / afhjælpende tiltag
 • Anmelders navn, adresse telefonnummer evt. mailadresse
 • Evt. skadelidtes navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
 • Evt. digitalt foto af skades omfang

Hvorfor:

Ved at sikre at samtlige hændelser hvor der kan være tale om forsikringsdækning bliver anmeldt, minimeres de udgifter der påhviler Ejerforeningen mest muligt.

 

 

 

 

 

 

 

REAL Administration A/S
Jernbanegade 58
4000 Roskilde

Tlf. 4635 1843

e-mail

 

Efter anmeldelsen:

Administrator varetager kontakten til forsikringsselskab og indhenter evt. supplerende oplysninger. Administrator varetager kontering og registrering af udbetalt forsikringssum i forhold til de faktiske udgifter.

Kontakten til skadelidte/anmelder varetages af Administrator.

Hvis forsikringen afviser sagen og ikke dækker skaden, giver Administrator besked til anmelder, skadelidte og forsikringsansvarlige bestyrelsesmedlem.

Er der utilfredshed med forsikringens afgørelse fra anmelders, skadelidtes eller Bestyrelsens side, er det Administrator der har dialogen med anmelder, skadelidte eller Bestyrelse og forsikringsselskab.

Hvilke skader anmeldes:

Forsikring og forsikringsdækning er en kompleks ting. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en komplet liste, der indeholder samtlige forhold, hvor en forsikringsdækning kan komme på tale. Derfor hellere anmelde en gang for meget end en gang for lidt.

Eksempler på skader, hvor der tidligere er forsikringsdækket:

Vandskader

 • Sprunget vandrør (Synligt, nedgravet eller skjult)
 • Uheld med vaskemaskine mv.
 • Oversvømmelser med kloakvand
 • Skybrud (Indtrængen af vand nedenfra)
 • Tøbrud

Indbrud

 • Husk politikvittering
 • Hvad har taget skade? (Dækker bygningsdele og Ejerforeningens evt. stjålne effekter, dækker ikke afdækning )

Stormskade
Eksempler på skader, hvor der IKKE er forsikringsdækket:

 • Udsivning eller udstrømning af vand
 • Glasskade (Ejerforeningen har fravalgt denne forsikring)

I tvivlstilfælde kontakt ALTID administrator.